Toutes les Voix off en Grec

Konstantinus Kosmas
Spyridon Markopoulos
Alexa Materne
Konstantinos Papathanasiou
Maria Rigoutsou
Nike Maria Vassil